2019.09.08 “වියත්මග වාර්ෂික සම්මේලනය 2019” – ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කළ කථාව